Dịch vụ thẩm định giá

Giá trị có thể tồn tại ở nhiều hình thái khác nhau, dù là hữu hình hay vô hình thì tài sản của doanh nghiệp cũng cần xác định giá trị một cách chính xác. Trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay cơ hội và rủi ro luôn tồn tại cùng nhau, điều quan trọng là các công ty phải đánh giá được cơ hội hay giao dịch mà công ty đang xem xét sẽ mang tới lợi nhuận hay làm giảm giá trị của công ty. Đó là lý do mà thẩm định giá là một phần quan trọng để góp phần cho doanh nghiệp đưa ra quyết định cho các giao dịch mua bán và sáp nhập, cơ cấu thuế, các giải pháp tranh chấp, tái cấu trúc doanh nghiệp hay báo cáo tài chính.

Dich vụ thẩm định giá chúng tôi bao gồm:
- Thẩm Định giá bất động sản, máy móc thiết bị:
   Mục đích thẩm định giá bất động sản, máy móc thiết bị:
      + Trao đổi, mua bán và cho thuê;
      + Cầm cố, thế chấp ngân hàng;
      + Góp vốn, liên doanh, liên kết;
      + Thanh lý tài sản;
      + Bảo hiểm;
      + Sáp nhập ;
      + Xử lý tranh chấp.
 
- Thẩm định giá doanh nghiệp và các dịch vụ thẩm định giá đặc biệt khác
Thẩm định giá doanh nghiệp là một lĩnh vực quan trọng của hoạt động thẩm định giá tài sản hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Thẩm định giá doanh nghiệp là việc ước tính giá trị của doanh nghiệp hay lợi ích của nó theo một mục đích nhất định bằng cách sử dụng các phương pháp thẩm định giá phù hợp.

Văn phòng

Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập tại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam


Văn bản pháp luật

Hồ sơ công ty

Chi tiết các thay đổi trong TT 200

Bản tin pháp luật tháng 11-2016

Xem thêm