Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Khi Quý doanh nghiệp được yêu cầu phải có một cuộc kiểm toán theo luật định, hoặc vì mục đích khác, nhóm kiểm toán của VAAL sẽ sẵn sàng cung cấp cho Quý doanh nghiệp một cuộc kiểm toán chuyên nghiệp và hiệu quả đáp ứng nhu cầu kiểm toán của Quy doanh nghiệp. Ngoài ra, trong quy trình kiểm toán, chúng tôi sẽ có cái nhìn sâu hơn về Quý doanh nghiệp và chúng tôi sẽ có thể đưa ra được những lời tư vấn để giúp Quý doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai thay vì chỉ đơn thuần là kiểm tra và nhìn nhận những con số.

Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi bao gồm:

- Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định

Đây là một trong những hoạt động chủ yếu của Công ty chúng tôi hiện nay. Với hơn 500 khách hàng thuộc mọi loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế, luôn sẵn sàng phục vụ tất cả các Doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Việc Kiểm toán hàng năm sẽ được tiến hành bằng các đợt Kiểm toán sơ bộ và Kiểm toán kết thúc theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng.
Quy trình Kiểm toán Báo cáo Tài chính được xây dựng trên cơ sở: 
   + Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành.
   + Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.
   + Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán: Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán...
   + Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường Luật pháp Việt Nam.

- Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ cho mục đích thuế
Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ cho mục đích thuế cũng tương tự nhự kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định nhưng công ty sẽ chú trọng nhiều hơn vào các phần hành và khoản mục liên quan tới thuế, chi phí và nghĩa vụ thuế của đơn vị.
 
- Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước
Mục tiêu của việc kiểm tra các thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước là để thực hiện các thủ tục kiểm toán đã được thoả thuận giữa kiểm toán viên, đơn vị được kiểm toán và bên thứ ba liên quan, để báo cáo kết quả kiểm tra.
 
- Kiểm toán hoạt động và tuân thủ
Kiểm toán hoạt động nhằm đánh giá có hệ thống về sự hữu hiệu, tính hiệu quả, và tính kinh tế của các hoạt động dưới sự kiểm soát của nhà quản lý và báo cáo cho các cá nhân thích hợp về kết quả của việc đánh giá, đồng thời đưa ra những kiến nghị để cải tiến cho doanh nghiệp. Kiểm toán tuân thủ nhằm để kiểm tra, đánh giá và xác nhận việc tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế mà doanh nghiệp phải thực hiện.

- Soát xét theo yêu cầu doanh nghiệp cho quá trình tái cấu trúc, hợp nhất, chia tách, sáp nhập, giải thể.


 

 

Văn phòng

Công ty Kiểm Toán Việt Úc là tổ chức kiểm toán độc lập được cấp giấy phép và thành lập tại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam


Văn bản pháp luật

Hồ sơ công ty

Chi tiết các thay đổi trong TT 200

Bản tin pháp luật tháng 11-2016

Xem thêm